Skip links

Regulamin organizacyjny

Kompleksowa opieka w jednym miejscu

Regulamin organizacyjny MEDICUS CENTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomży

§ 1

 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejszy Regulamin organizacyjny ustanawiany jest dla podmiotu leczniczego Medicus Center spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzonego przez spółkę Medicus Center spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomży przy ul. Mazowieckiej 7 lok A, 18-400 Łomża, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001049887, REGON: 526000286, NIP: 7182166482, wpisanego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą powadzonego przez Wojewodę Podlaskiego nr księgi rejestrowej 000000265594  (dalej jako: Podmiot Leczniczy).

 2.  Podmiot Leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakładzie leczniczym pod nazwą: MEDICUS CENTER  (dalej jako: Zakład Leczniczy).

 3.  Podmiot Leczniczy działa na podstawie: obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności: 

  1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm. – dalej jako u.d.l.); 

  2. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2009 r. poz. 417 ze zm. – dalej jako u.p.p). 

  3. ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. 

§ 2

NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA:

 1. firmę podmiotu;

 2. cele i zadania Podmiotu Leczniczego;

 3. przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;

 4. rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;

 5. miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;

 6. warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania

 7. prawa i obowiązki pacjenta;

 8. wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

 9. organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat oraz wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością.

§ 3

CELE I ZADANIA PODMIOTU LECZNICZEGO 

 1. Celem Podmiotu Leczniczego jest podejmowanie działań na rzecz zachowania i poprawy stanu zdrowia, w szczególności poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa służących przywróceniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

 2. Do zadań Podmiotu Leczniczego należy w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej, opieki pielęgniarskiej w warunkach ambulatoryjnych w tym m.in świadczeń zdrowotnych udzielanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

 3. Cele oraz zadania Podmiotu Leczniczego realizowane są m.in w ramach:

  1. wykonywania badań diagnostycznych i laboratoryjnych w celu rozpoznania stanu zdrowia;

  2. udzielania porad oraz konsultacji lekarskich; 

  3. edukacji pacjentów oraz promocji zdrowia;

  4. udzielanie świadczeń zdrowotnych  za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. 

  5. współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi ochrony zdrowia, szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami.


§ 4

 RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 1. Podmiot Leczniczy prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

 2. Podmiot Leczniczy w ramach prowadzonej działalności udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia ambulatoryjnego specjalistycznego (HC.1.3.3.), USG (HC.4.2.1),


 § 5

ORGANIZACJA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH PODMIOTU LECZNICZEGO ORAZ WARUNKI ICH WSPÓŁDZIAŁANIA

 1. W Zakładzie Leczniczym funkcjonuje jednostka organizacyjna MEDICUS CENTER zlokalizowana w Łomży przy ul. Mazowieckiej 7 lok A, w skład której wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  1.  Poradnia Ginekologiczno-Położnicza 

  2. Pracownia USG

  3. Gabinet Położnej

 2. Do zadań komórek organizacyjnych należy sprawowanie kompleksowej opieki nad pacjentami poprzez wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego, a w szczególności udzielanie porad i konsultacji lekarskich oraz kierowanie i przeprowadzanie badań diagnostycznych.

 3. Wszystkie komórki organizacyjne oraz osoby w nich zatrudnione współpracują ze sobą, w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Podmiotu leczniczego pod względem diagnostyczno-leczniczym oraz administracyjno-gospodarczym. 

 4. Komórki organizacyjne Podmiotu Leczniczego współpracują ze sobą w celu zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentem. Szczegółowe zasady współpracy określa kierownik Podmiotu Leczniczego


 § 6

 SPOSÓB KIEROWANIA KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI ZAKŁADU LECZNICZEGO

 1. Działalnością Podmiotu Leczniczego kieruje zarząd Medicus Center sp. z o.o. z siedzibą w Łomży będący kierownikiem Podmiotu Leczniczego w rozumieniu przepisów u.d.l. (dalej jako: Kierownik). 

 2. Kierownik reprezentuje Podmiot Leczniczy na zewnątrz oraz podejmuje decyzje dotyczące jego funkcjonowania. 

 3. Kierownik wykonuje wszelkie prawa i obowiązki nałożone na Podmiot Leczniczy powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 4. Kierownik może powoływać kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych oraz Dyrektora Zakładu Leczniczego. 

 5. Podczas nieobecności Kierownika zastępuje go upoważniony przez niego pracownik.

 6.  Kierownik podejmuje decyzje związane z bieżącą działalnością Podmiotu Leczniczego, w szczególności dotyczące:

  1. zarządzania personelem Podmiotu Leczniczego, w tym do określania obowiązków, kompetencji i uprawnień poszczególnych osób;

  2. zatwierdzania procedur, instrukcji i innych wewnętrznych aktów normatywnych, za wyjątkiem Regulaminu; 

  3. kierowania pracą podległej części (lub całości) Zakładu Leczniczego; 

  4. rozdziału zadań (w tym zadań stałych) i środków do ich wykonania, z uwzględnieniem ich rangi, priorytetu, kwalifikacji fachowych i obciążenia pracą bieżącą bezpośrednich wykonawców;

  5. nadzoru nad efektywnością i skutecznością organizacji pracy; 

  6. nadzoru służbowego nad wykonywaniem przez podległych pracowników poszczególnych zadań;

  7. udzielania wyjaśnień oraz wskazówek zawodowych podległym pracownikom; 

  8.  nadzoru nad warunkami pracy pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących bezpiecznej higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego;

  9. przestrzegania oraz nadzorowania przestrzegania przez podległych pracowników przepisów prawa, wewnętrznych aktów normatywnych i obowiązujących norm etycznych;

  10. dokonywania systematycznej oceny pracowników; 

  11. opiniowania kandydatów do pracy; 

  12. wnioskowania w sprawie nagradzania lub karania podległych pracowników; 

  13.  występowanie z propozycjami dotyczącymi usprawnienia pracy.

 7. W Zakładzie Leczniczym funkcjonują następujące stanowiska medyczne:

  1. Lekarz (w tym ginekolog, radiolog); 

  2. Położna

 8. Do podstawowych obowiązków w ramach sprawowania poszczególnych stanowisk należy, odpowiednio: 

  1. W przypadku lekarza: 

   1. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia pacjenta; 

   2. edukacja pacjentów;

   3. monitorowanie stanu zdrowia pacjenta;

   4. wystawianie opinii i zaświadczeń, wystawianie recept, kierowanie pacjentów na dodatkowe konsultacje specjalistyczne przez wystawienie skierowania; 

   5.  prowadzenie dokumentacji medycznej;

   6. nadzorowanie procesu opieki nad pacjentem we właściwym zakresie, w tym nadzorowania stosowania się pacjenta do zaleceń; 

  2. W przypadku położnej: 

   1. realizacja zleceń lekarskich w procesie opieki nad pacjentem; 

   2.  rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta;

   3. samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń;

   4. prowadzenie dokumentacji medycznej; 

   5. edukacja pacjentów; 


§ 7

 MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 1. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Leczniczym zlokalizowanym pod adresem: ul. Mazowiecka 7 lok A, 18-400 Łomża.

 2. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności jest miejsce przebywania osób wykonujących zawód medyczny udzielających tych świadczeń. Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych określa Regulamin udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniach i godzinach funkcjonowania Zakładu Leczniczego lub jego poszczególnych komórek organizacyjnych.


 § 8

 PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

 1. Podmiot Leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie z zapewnieniem właściwej dostępności oraz jakości świadczeń w jednostce organizacyjnej oraz wszystkich komórkach organizacyjnych, w sposób gwarantujący pacjentom możliwie najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.

 2.  Rejestracja pacjentów odbywa się  osobiście, przez członków rodziny bądź osoby trzecie, za pośrednictwem strony internetowej, jak i telefonicznie z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.

 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem.

 4. Lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych w Podmiocie Leczniczym w razie potrzeby kierują leczonych pacjentów na wymagane badania radiologiczne, laboratoryjne oraz konsultacje lekarskie w innych specjalnościach.

 5. Pacjenci dorośli zgłaszający się na leczenie w Podmiocie Leczniczym nie muszą posiadać skierowania, mogą jednak posiadać skierowanie od innego lekarza. 

 6. Podmiot Leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie. Odpłatność za udzielone świadczenie zdrowotne następuje na podstawie ustalonego przez Podmiot Leczniczy cennika. Cennik opublikowany jest na stronie internetowej https://medicuscenter.pl oraz do wglądu w Podmiocie Leczniczym.


§ 9

PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA

 1. W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w Podmiocie Leczniczym pacjent ma prawo m.in. do:

  1. poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny;

  2. świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej;

  3. rzetelnej informacji o stanie zdrowia;

  4. wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach leczenia.

 2. Do obowiązków pacjenta należy przestrzeganie:

  1. regulaminu;

  2. zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie jednostki, jak też jakichkolwiek substancji psychoaktywnych;

  3. higieny osobistej;

  4. zasad bezpieczeństwa i przepisów przeciwpożarowych;

  5. zaleceń lekarza.

 3. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w Podmiocie Leczniczym, ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Kierownika.

 4. Kierownik zapewnia dostępność informacji o prawach pacjenta.


§ 10

WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI 

 1. Podmiot Leczniczy może współpracować w zakresie świadczonych na rzecz pacjentów usług z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na podstawie odrębnej umowy o współpracy.

 2. Podmiot Leczniczy udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń.

 3. Współdziałanie odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.


 § 11

 ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ORAZ POBIERANIA OPŁAT ZA JEJ UDOSTĘPNIENIE 

 1. Podmiot Leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w jednostce zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa.

 2. Podmiot Leczniczy udostępnia dokumentację, o której wyżej mowa, podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 3. Dokumentację medyczną udostępnia się pacjentowi lub upoważnionej przez niego osobie na podstawie wniosku pisemnego ustnego lub przesłanego drogą elektroniczną. W przypadku przesłania wniosku drogą elektroniczną, zanim zostanie on zrealizowany Podmiot Leczniczy uprzednio zweryfikuje go poprzez kontakt telefoniczny z osobą, której wniosek dotyczy.

 4. Pacjent lub upoważniona osoba określona we wniosku, w jakim zakresie prosi o udostępnienie dokumentacji:

  1. wyłącznie do wglądu;

  2. w postaci kserokopii;

  3. w postaci odpisu;

  4. w postaci uwierzytelnionej kserokopii;

  5. przesłania drogą elektroniczną na wskazany przez pacjenta adres e-mail;

  6. na elektronicznym nośniku danych.

 5. Pacjent lub upoważniona przez niego osoba określa, czy chce całość dokumentacji medycznej czy jej część, wówczas określa, w jakim zakresie wnosi o udostępnienie dokumentacji medycznej.

 6. Zgodnie z powyższym ustala się obowiązujące stawki opłaty:

  1. jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 0,002;

  2. jedna strona kopii lub wydruku dokumentacji medycznej – 0,00007;

  3. dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku danych – 0,0004

– przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.

 1. Udostępnienie danych przez jednostkę następuje niezwłocznie.

 2. Dokumentację medyczną udostępnia się do wglądu wyłącznie na terenie jednostki. Inne sposoby są indywidualnie rozpatrywane przez Kierownika.

 3. Odebranie kopii, kserokopii, odpisów dokumentacji medycznej następuje osobiście przez pacjenta lub upoważnioną przez niego osobę.

 4. Po upływie okresu przechowywania dokumentacji medycznej jest ona niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację danych pacjentów.

 5. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

 6. Za udostępnienie pierwszej kopii dokumentacji medycznej Podmiot Leczniczy nie pobiera opłaty. Szczegółowe zasady udostępniania dokumentacji medycznej określa osobna procedura. 


§ 12

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia Regulaminu znajdują zastosowanie względem wszystkich osób zatrudniony w Podmiocie Leczniczym, niezależnie od formy zatrudnienia, jak również wszystkie osoby współpracuje z Podmiotem Leczniczym oraz wszystkich pacjentów Podmiotów Leczniczego.

 2. W sprawach nieregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 3. W Podmiocie Leczniczym realizowane są również inne działania mające na celu promocję zdrowego trybu życia wykonywane przez personel pomocniczy, o którym mowa w § 5 ust. 6 pkt d. Działania te nie stanowią świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów u.d.l.

 4. Regulamin dostępny jest w Zakładzie Leczniczym. 

 5. Postanowienia Regulaminu zostają podane do wiadomości osób zatrudnionych oraz współpracujących z Podmiotem Leczniczym.

 6. Regulamin stanowi integralną część. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają zachowania formy i trybu właściwego dla jego wprowadzenia. 

 7.  Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 1 września 2023r. 


Podpis osoby uprawnionej do zatwierdzenia Regulaminu w imieniu Zarządu: 

Tomasz Sokół

Prezes Zarządu 

data: 01.09.2023